Equipment & tools | Air Ratchet Wrench
 
 
 
Air Ratchet Wrench
ประแจลม/กร็อกแกร็กลม
เครื่องมือลมประเภทประแจลม สำหรับใช้ร่วมกับลูกบล็อกขนาดต่างๆ ตั้งแต่หัวขับขนาด 1/4" - 1/2" มีทั้งขนาดด้ามขันสั้นและด้ามขันยาวตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและพื้นที่ทำงาน