Safety Products
อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆ
อุปกรณ์สำหรับป้องกันเฉพาะที่ อาทิเช่นหน้ากากป้องกันงานขัดเจียร งานเชื่อม ชุดคลุมพ่นสี
อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน  แว่นตาชนิดต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟลัดวงจร