Gloves
ถุงมือ
ถุงมือช่างพิเศษเฉพาะงานต่างๆ เช่นถุงมือสำหรับงานพ่นสี ถุงมือพีวีซีกันโซวเว้นท์ ถุงมือหนังสำหรับงานเชื่อมต่างๆ ถุงมือไนไตร ฯลฯ